info@ldwd.nl | +31 623 861 99

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Orders, Offertes en Overeenkomsten met LDWD en/of waar LDWD bij betrokken is.
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen LDWD en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van LDWD. 
 4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door LDWD niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door LDWD is bevestigd. 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

 1. Alle Offertes van LDWD zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien de Offerte geen termijn van aanvaarding bevat, geldt dat de Offerte na 14 dagen automatisch komt te vervallen. Onverminderd het voorgaande, kan LDWD een Offerte die door Klant is aanvaard te allen tijde binnen 5 werkdagen na de aanvaarding door Klant herroepen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan Klant. 
 2. De van de Offerte deel uitmakende documenten en informatie zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de klant verstrekt. In prijscouranten, offertes, andere documenten, vermelde kleuren, omschrijvingen, maten, prijzen e.d. zijn dan ook uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden LDWD niet. 
 3. LDWD kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. LDWD kan onderhandelingen over een nog tot stand komen overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken zonder hierdoor schadeplichtig te zijn jegens Klant. In dat geval kan de klant nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld dan wel dat LDWD een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade. 
 5. Een Overeenkomst komt tot stand:  
 1. op het moment dat de Klant de Offerte van LDWD schriftelijk aanvaardt behoudens in geval van herroeping door LDWD binnen in artikel 2.1 genoemde termijn; 
 2. indien de Klant een order plaatst bij LDWD zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Order door LDWD schriftelijk is bevestigd of wanneer LDWD met de uitvoering van de Order is begonnen. De Klant is niet gerechtigd een order, ook niet als deze nog niet is aanvaard door LDWD, te herroepen. LDWD heeft te allen tijde het recht een Order niet te accepteren; 
 3. in geval van een door beide partijen schriftelijk ondertekende overeenkomst.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst komt tot stand door middel van acceptatie door wederpartij van een door LDWD gedane aanbieding c.q. uitgebrachte offerte, dan wel door middel van ondertekening door beide partijen van een schriftelijk of digitaal opgemaakte overeenkomst. 

Artikel 4. PRIJZEN

 1. LDWD zal de producten en / of diensten leveren tegen de op dat moment geldende prijzen. LDWD is gerechtigd haar prijzen aan te passen. 
 2. Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief btw.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen -om wat voor reden dan ook een wijziging ondergaan, is LDWD gerechtigd deze prijswijzigingen door te belasten aan de wederpartij. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 
 2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 
 3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is LDWD alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
 4. Alle door LDWD gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,00.

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

 1. De in de aanbieding / offerte en/of de overeenkomst overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook in het geval de genoemde termijn door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is LDWD dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.  
 2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: Er sprake is van vertraging in het ontwerp en/of website maken en/of onderhoud en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit LDWD kan worden toegerekend; Wederpartij in één of meer verplichtingen jegens LDWD tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

Artikel 7. KLACHTEN / RECLAMES

 1.  Wederpartij dient de geleverde website/dienst direct bij oplevering op eventuele gebreken te controleren. Indien wederpartij stelt dat sprake is van gebreken ten aanzien van de producten, dient wederpartij – op straffe van verval van rechten – binnen 8 dagen na de feitelijke levering schriftelijk melding te maken bij LDWD.
 2. Wanneer schriftelijke indiening van een klacht binnen de in lid 1 genoemde termijn niet mogelijk is, geldt een termijn van 8 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. 
 3. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen en geeft evenmin een recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING 

 1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van LDWD passende zekerheid heeft gesteld. 
 2. LDWD is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 
 • Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst ; 
 • Wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of- aangifte tot faillietverklaring doet; 
 • Faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; 
 • Het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; 
 • Een onderhands akkoord wordt aangeboden; 
 • Op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door LDWD aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. 
 2. LDWD is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt LDWD voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. 
 3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van LDWD te leveren. Hij is eveneens verplicht LDWD op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan LDWD om dit pandrecht tot stand te brengen. 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van LDWD is ten aanzien van wederpartij als volgt beperkt: Indien LDWD aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van LDWD wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, aangaande de opdracht waarop de schade betrekking heeft. Dit laatste tot een maximum van € 10.000,00 exclusief btw. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: 
 • Materiële schade aan de eigendommen van wederpartij; 
 • Redelijke kosten die wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (omvang van de directe) schade; 
 • Redelijke kosten die wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, onder de voorwaarde dat door wederpartij wordt aangetoond dat deze kosten zijn gemaakt ter voorkoming / beperking van de schade. 
 • LDWD is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder – doch niet uitsluitend – bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade of andere gevolgschade die wederpartij stelt te hebben geleden. Daarnaast is LDWD niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat LDWD is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

De in lid 1 genoemde maximumbedragen komen te vervallen, uitsluitend wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LDWD.

Artikel 11. OVERMACHT 

 1. In het geval LDWD niet aan haar verplichtingen uit hoofde van een met wederpartij gesloten overeenkomst kan voldoen als gevolg van een situatie van overmacht, worden de verplichtingen van LDWD opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt. 
 2.  In het geval de overmachtsituatie langer dan 6 maanden voortduurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere partij. 
 3. Van een overmachtsituatie is in  elk geval – doch niet uitsluitend – sprake in de volgende gevallen: oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoer storingen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet. 
 4. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan om in een situatie van overmacht haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 12. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen

nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LDWD is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en LDWD gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de relatief bevoegde rechter in het arrondissement waar LDWD gevestigd is. 

info@ldwd.nl | +31 623 861 99

info@ldwd.nl | +31 623 861 99